ទូរស័ព្ទមកអ្នក


តើអ្នកពិបាកក្នុងការឈានទៅរកការលំបាកបន្តិចទេ? វាប្រហែលជាពេលវេលាដែលត្រូវចេញពីសំបករបស់អ្នកបន្តិចហើយ។ ខ្ញុំសូមណែនាំឱ្យទទួលបានទូរស័ព្ទដោយមិនគិតថ្លៃដើម្បីចាប់យក pals ខណៈពេលកំពុងដើរឬថែទាំ។ ឬធ្វើឱ្យពេលវេលាត្រលប់មកវិញការហៅទូរស័ព្ទក្នុងកំឡុងពេលទំនូម។

Whitney បានចង្អុលបង្ហាញខ្ញុំថា Holden មានអាយុ 6 សប្តាហ៍មុនមុនពេលដែលខ្ញុំបានទូរស័ព្ទមកនាងដែលមិនមានសំណូមពររបស់នាង។ គួរឱ្យស្តាយណាស់។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *